Pedagogikk

Barna er eksperter på egne liv, og derfor tar vår pedagogikk utgangspunkt i barnas evner og syn på verden. Vår pedagogiske tilnærming er inspirert av Reggio Emilia-filosofien.

Reggio Emilia

Reggio Emilia-filosofien står for en pedagogisk arbeidsmåte som er forankret i en sterk tro på menneskets muligheter, en dyp respekt for barnet, og en overbevisning om at alle barn fødes rike og intelligente med en sterk drivkraft til å utforske verden. Reggio Emilia er en by i den nordlige delen av Italia, der denne pedagogiske filosofien har blitt utviklet de siste 50 årene i byens kommunale barnehager. Mange av filosofiens grunnleggende tanker finnes i diktet "Et barn har hundre språk" skrevet av Loris Malaguzzi, som i mange år var sjef for de kommunale barnehagene i Reggio Emilia.

Filosofien legger vekt på barns medfødte forskertrang, og at barn lærer og utvikler seg best gjennom direkte erfaring, utprøving, utforskning, undring, og gjennom å bli stilt ulike spørsmål og hypotester. Pedagogens rolle er derfor å legge forholdene til rette for en slik utvikling og læring. Måten pedagogen forholder seg til barnet på, og det fysiske miljøet barnet oppholder seg i, spiller en vesentlig rolle. Man bruker ofte begrepet "rommet som den tredje pedagog".

Vi er inspirert av Reggio Emilia-filosofien på følgende områder:

  • prosjektarbeid og barns medvirkning
  • pedagogisk dokumentasjon og refleksjon
  • rommet som den tredje pedagog
  • lyttende pedagogikk

 

Lyttende pedagogikk handler om å ta barnet på alvor og å ha tid til barnet. Det handler om å lytte til hva barnet sier og observere hva de gjør. Vi har veiledere og pedagoger som funderer, forsker og utvikler seg sammen med barna.